வேவியின் காட்டுமிராண்டி ராஜா டென் கொரியாவுக்குத் திரும்பிய பிறகு உறுப்பினர்களின் சுத்தம் செய்யும் பழக்கத்தை பெருங்களிப்புடன் வெளிப்படுத்துவதில் நேரத்தை வீணடிக்கவில்லை
பத்து பேர் கொரியாவுக்குத் திரும்பியபோது உறுப்பினர்கள் மற்றும் அவர்களின் மேலாளர்கள் எவ்வாறு நகர்ந்தார்கள் என்பதை WayV பகிர்ந்துகொள்கிறது, அவர்கள் உண்மையிலேயே குடும்ப சூம்பி என்பதை நிரூபிக்கிறது
Translate »